Òigridh & Campaichean

Foghlam 's Pàrantan

 

14mh Faoilleach 2009

Tha na h-Iomairtean Cànain air an dealbh air dòighean-obrach Menter Iaith a tha air a bhith stèidhte sa Chuimrigh airson faisg air fichead bliadhna agus a tha air feum mòr a dhèanamh, chan ann a mhàin le a bhith ag àrdachadh àireamh luchd-labhairt na Cuimris, ach cuideachd le bhith a neartachadh eaconomaidh nan coimhearsnachdan sin.

Thuirt Eairdsidh MacIlleathain, Ceannard ChnaG: “Tha CnaG a’ coimhead air obair anns na coimhearsnachdan mar an rud is cudromaiche airson a’ Ghàidhlig a neartachadh.  Tha sinn air a bhith a’ coimhead air mar a tha na h-Iomairtean Cànain air soirbheachadh sa Chuimrigh le sùil gun obraich iad ann an coimhearsnachdan air feadh Alba.  Tha sinn a’ coimhead air adhart ri Iomairtean Cànain a steidheachadh ann an Loch Abar, Ceann a-tuath an Eilean Sgitheanaich agus Dùn Èideann. Anns na beagan sheachdainean air thoiseach oirnn, bidh sinn a’ dèanamh an dearbh rud anns na h-Eileanan an Iar.”

Aig a’ Cho-labhairt ann am Breascleit thuirt Linda Fabiani BPA, am Ministeir air am bheil uallach airson Gàidhlig agus Cultar, gu robh an Riaghaltas a’ meas Gàidhlig mar ghoireas phrìseil a bha cudromach air feadh Alba, anns na bailtean mòra agus anns na bailtean beaga a bharrachd air na sgìrean Gàidhealach is Eileanach a bhathas a’ tomhas mar na h-àiteachan far am biodh a’ Ghàidhlig làidir. Thuirt i cuideachd gu robh a’ Ghàidhlig cudromach bho thaobh eaconamaidh le mòran chothroman cosnaidh air an cruthachadh, gu h-àraidh ann an sgìrean far an robh cothroman obrach eile gann.

Thuirt Art MacCarmaig, Cathraiche Eadar-amail Bhòrd na Gàidhlig, “Chaidh a dhearbhadh dhuinn gu soilleir aig a’ cho-labhairt ann am Breascleit cho cudromach is a bhios taic do dh’obair anns na coimhearsnachdan ma tha Gàidhlig a’ dol a chumail oirre a’ leasachadh agus ma tha àireamh an luchd-labhairt gus a bhith a’ dol am meud thairis air na bliadhnaichean a tha romhainn. Faodaidh pròiseactan sna coimhearsnachdan diofar mòr a dhèanamh glè thric eadar an cànan a bhith air a chleachdadh neo air a cur an dàrna taobh.  Tha Bòrd na Gàidhlig ro-thoilichte a bhith a’ maoineachadh leasachadh mar seo airson coimhearsnachdan a bhrosnachadh gus pròiseactan ùr-ghnàthach a phlanadh aig am bi buaidh leantainneach air a’ Ghàidhlig anns na sgìrean ionadail aca.”

Tha a’ phròiseact Iomairtean Cànain air a mhaoineachadh le Bòrd na Gàidhlig agus Iomairt na Gàidhealtachd ’s nan Eilean agus air a ruith le Comunn na Gàidhlig.

Airson tuilleadh fiosrachaidh cuiribh fios gu, Eairdsidh MacIlleathain, Comunn na Gàidhlig air 01463 234138.

Inbhir Nis

Comunn na Gàidhlig

5 Caolraid Mhìcheil

Inbhir Nis

IV2 3HQ

Alba

01463 234138

oifis@cnag.org

 

 

Steòrnabhagh

Comunn na Gàidhlig

An Tosgan

54a Rathad Shìphort

Steòrnabhagh

Eilean Leòdhais

HS1 2SD

Alba

01851 701802

oifis@cnag.org

Log a-steach