Òigridh & Campaichean

Foghlam 's Pàrantan

Skip Navigation

Naidheachdan | News

Òraid Chuimhneachaidh
Memorial Lecture

Sgeama Ceumnachaidh
Graduates’ Scheme

Stiùireadh Dhreuchdan
Careers Advice

Co-fharpaisean 2012
2012 Competitions

Dràma le Astar III
Play in a Day

Tasglann Blog

Na Geamaichean Gàidhealach Baile a&rsquo...

Casan circe air camara

Turas Òigridh Uibhist gu Deas

Tachartas Coimhearsnachd Phartaig

Deugairean Uibhist agus na h-ealain

Lorg / Search:


gd en

Sradagan

Comann nam Pàrant

 

Campaichean Sradagan 2006

25mh Iuchair 2006

Sradgan camp 2006 week 2

Bha dà champa Sradagan aig Comunn na Gàidhlig am bliadhna anns a Bhlàr Dubh far an robh 48 clann aois 9-12 bho air feadh Alba an sàs.

Abair gu robh deagh spòrs aca – bha iad trang le tòrr cuir-seachadain is tursan. Bha iad a dèanamh boghadaireachd, balladh-peanta, curachanachd, sleamhnaich na bàis, a togail raft, is chaidh iad dhan Aquadome is dhan ionad bòbhlaidh ann an Inbhir Nis. Bha cèilidh, le tàlant mìorbhaileach, is disco aca cuideachd leis an DJ aca fhèin – seachdain trang da rìreabh!

Thuirt Fay NicDhiarmaid, Manaidsear Phròiseactan Òigridh aig CnaG, “Tha na campaichean seo mar phàirt de phoileasaidh Comunn na Gàidhlig a bhith brosnachadh na Gàidhlig taobh muigh na sgoiltean agus a dèanamh cinnteach gu bheil e spòrsail. Bu thoil leam taing a’ thoirt dhan a h-uile duine a’ chuidich sinn thairis air an dà sheachdain. Cuideachd dha na buidhnean a tha toirt maoineachadh dhuinn, Bòrd na Gàidhlig is Iomairt na Gàidhealtachd, às an aonais cha b’urrainn dhuinn tachartasan mar seo a thairgsinn dhan òigridh.

’S fheudar gu bheil sinn a dèanamh rudeigin ceart oir a rithist am bliadhna tha barrachd clann air tighinn còmhla rinn. Tha e cho cudromach gu bheil a chlann a faighinn cothroman mar seo Gàidhlig a bhruidhinn ann an shuidhichean neo-fhoirmeil agus aig deireadh na seachdain thuirt iad uile gun do chòrd e riutha- an rud is misneachail ri chluinntinn.”

Sradagan Camps 2006

25th July 2006
Campa Sradagan 2006 seachdain 1

Two Sradagan camps were held this year at Muir of Ord where 48 children aged 9-12 from throughout Scotland attended.

It was an action packed week with the children participating in, amongst other activities, archery, paint balling, canoeing, death slide, raft building as well as visits to the Aquadome and bowling alley in Inverness. On the last night each week they also had a cèilidh, with amazingly talented contributors, and a disco with their own DJ – an exhausting week!
Fay McDiarmid, Youth Projects Manager for Comunn na Gàidhlig said, “These camps are part of Comunn na Gàidhlig’s policy of encouraging children to use Gaelic outwith the school and also ensuring it’s fun. I’d like to thank everyone who assisted us over the fortnight. Also to the organisations who fund our work, Bòrd na Gàidhlig and Highlands and Islands Enterprise, without whom we would be unable to offer such wonderful opportunities to the youngsters.
We must be doing something right as again this year we had more children attending the camps. It is vital that the children get opportunities to speak and use their Gaelic in this way. At the end of each camp they all said how much they had enjoyed it which was the most encouraging response we could ask for.”

Bràgair

Pròiseact DVD Bhràgair

Pròiseact choimearsnachd inntinneach ...

tuilleadh...


Cur is Fàs

Cur is Fàs Ùr

Foghar 2011

more...


dachaigh :: naidheachdan :: taic-airgid :: blog :: iomairtean :: mun Ghàidhlig :: foillseachaidhean :: ceangalan :: cuir fios gu
home :: news :: funding :: blog :: initiatives :: about Gaelic :: publications :: links :: contact

©2012 CnaG
site by reefnet

Inbhir Nis

Comunn na Gàidhlig

5 Caolraid Mhìcheil

Inbhir Nis

IV2 3HQ

Alba

01463 234138

oifis@cnag.org

 

 

Steòrnabhagh

Comunn na Gàidhlig

An Tosgan

54a Rathad Shìphort

Steòrnabhagh

Eilean Leòdhais

HS1 2SD

Alba

01851 701802

oifis@cnag.org

Log a-steach