Òigridh & Campaichean

Foghlam 's Pàrantan

Skip Navigation

Naidheachdan | News

Òraid Chuimhneachaidh
Memorial Lecture

Sgeama Ceumnachaidh
Graduates’ Scheme

Stiùireadh Dhreuchdan
Careers Advice

Co-fharpaisean 2012
2012 Competitions

Dràma le Astar III
Play in a Day

Tasglann Blog

Na Geamaichean Gàidhealach Baile a&rsquo...

Casan circe air camara

Turas Òigridh Uibhist gu Deas

Tachartas Coimhearsnachd Phartaig

Deugairean Uibhist agus na h-ealain

Lorg / Search:


gd en

Sradagan

Comann nam Pàrant

 

’S e ullachadh as cudthromaiche

28mh Samhain 2006

Tha Scottish Widows agus Comunn na Gàidhlig ag aontachadh “’S e ullachadh as cudthromaiche” nuair a thig e gu foghlam ionmhasail

Tha Scottish Widows air aontachadh taic a chuir ris a’ chiad sgeama Gàidhlig de Young Enterprise Scotland. Bidh an sgeama fosgailte gu sònraichte do sgoiltean air feadh na dùthcha a tha a’ teagasg Gàidhlig mar phàirt den churaicealam aca a’ toirt a-staigh 4 sgìrean, na h-Eileanan Siar, a’ Ghàidhealtachd, agus taobh an Iar agus taobh an Ear Alba.

Tha a’ phròiseict a’ brosnachadh buidhnean de sgoilearan gnìomhachas a stèidheachadh agus a’ thoirt air adhart. Bidh a h-uile dad an urra ris na sgoilearan, feumaidh iad an companaidh a chuir air bhonn, cunntas banca fhosgladh, stuthan fhaighinn airson reic, airgead a thogail, stuth a margaideachd agus a reic, cunntasan a cumail agus aig deireadh làimh cunntas a thoirt do phannal nam britheamh.

Bhon is e pròiseact cànan Gàidhlig a tha seo, feumaidh na coinneamhan uile a bhith air an cumail sa Ghàidhlig agus feumaidh taisbeanaidhean gu pannal nam britheamh a bhith sa Ghàidhlig cuideachd. Thathas an dòchas gun toir seo misneachd don chlann a tha a’ gabhail pàirt Gàidhlig a chleachdadh ann an suidheachaidhean àbhaisteach.

Crìochnachaidh a’ phròiseict sa Chèitean an ath-bhliadhna le cuairt dheireannach anns gach sgìre agus a’ chuairt dheireannach nàiseanta a’ gabhail àite san Òg Mhìos. Bidh eòlaichean air pannal nam britheamh a’ riochdachadh saoghal a’ ghnìomhachas.

An-dràsta tha mu 55,000 luchd-labhairt Gàidhlig ann an Alba. Ach, le 60 ionad foghlaim aig ìre bun-sgoile air feadh Alba a’ cuir an cànan air aghaidh tha dùil gun tèid an àireamh seo an feabhas anns na bliadhnaichean a tha romhainn.

’S iad Scottish Widows a’ chiad phrìomh bhuidheann phrìobhaideach a tha air urrasachd a thoirt seachad agus a tha gu bhith a’ co-obrachadh le Comunn na Gàidhlig ann a bhith a’ cuir air adhart foghlam ionmhasail agus sgilean tionnsgain. Tha am maoineachadh luach £40,000 thairis air dà bhliadhna

Thèid an iomairt a thaisbeanadh aig coinneamh Thar Phàrtaidh na Gàidhlig aig a’ Phàrlamaid am màireach. (Diciadain 29 Samhain)

Thuirt Cameron Walker, stiùiriche conaltraidhean corporra aig Scottish Widows:

“ Thug Achd na Gàidhlig sa Phàrlamaid cunntas air cho deatamach sa tha e a bhith a’ a’ glèidheadh agus a’ cuir air adhart cho cudtromach ’s a tha cànan agus cultar Gàidhlig ann an Alba. Mar fhear de na buidhnean Àrachais Beatha cho sean ’s a tha an Alba, a’ dol air ais gu 1815, tha eachdraidh agus dualchas air leth cudthromach do Scottish Widows.

“Tha e mar amas aig a’ phròiseict seo Gàidhlig a sgaoileadh nas fharsainge gu luchd-èisteachd agus ’s mathaid sgilean gnìomhachais agus eòlas a bhrosnachadh anns an ath ghinealach de Ghàidheil òga.”

Thuirt Fay NicDhiarmaid, Manaidsear Phròiseactan Òigridh, Comunn na Gàidhlig:

Tha sinn air leth toilichte gu bheil Scottish Widows a’ tabhann taic leis a’ phròiseict seo. Tha sinn an dòchas gum brosnaich e barrachd Ghàidheil òga gus a dhol an sàs ann an gnìomhachas agus cuideachd gum brosnaich e cleachdadh na Gàidhlig ann an gnìomhachas san fharsaingeachd air feadh Alba”.

Preparation is Everything

28th November 2006

Scottish Widows and Comunn na Gàidhlig agreed that “’S e ullachadh as cudthromaiche” (Preparation is Everything) when it comes to financial education.

Scottish Widows has agreed to support the first Gaelic Young Enterprise Scotland Scheme. The scheme will be open specifically to schools that teach Gaelic as part of their curriculum across 4 areas of the country, covering the Western Isles, the Highlands, West of Scotland and East of Scotland.

The project encourages groups of school children to form and operate their own small business. The school students do everything from setting the company up and opening a bank account, devising products to sell, raising capital, producing, marketing and selling their product, keeping accounts and finally presenting a report to a judging panel.

As this is specifically a Gaelic language project, all business meetings must be conducted in Gaelic and all presentations to the judging panel must also be made in Gaelic. It is hoped that this will encourage the use of Gaelic in real life situations for the children taking part.

The project will culminate in 4 regional finals in May next year with a national final in June. The judging panel will be made up of experts from across the business world.

At present there are approximately 55,000 Gaelic speakers in Scotland. However, with 60 educational units of primary age across Scotland actively promoting the language, this figure is expected to rise considerably in the coming years.

Scottish Widows is the first major private sector sponsor to work with Comunn na Gàidhlig in promoting financial education and entrepreneurship. The sponsorship deal is worth £40,000 over two years.

The initiative will be launched at a meeting of the Cross Party Group for Gaelic at the Parliament tomorrow. (Wednesday 29 November)

Cameron Walker, director of corporate communications at Scottish Widows, commented :

“The Gaelic Language Act in the Scottish Parliament outlined the need to promote and retain the importance of the Gaelic language and culture in Scotland. As the oldest Life Assurance company in Scotland, dating back to 1815, history and heritage is extremely important to Scottish Widows.

This project aims to bring Gaelic to the attention of the wider audience and hopefully will both nurture business talent and understanding amongst a new generation of young Gaels”.

Fay McDiarmid, Youth Project Manager, Comunn na Gàidhlig, said:

We are delighted that Scottish Widows has offered their support to this project. We hope that it will encourage more young Gaelic to get involved in business and also encourage the use of Gaelic across business in general throughout Scotland.”

Bràgair

Pròiseact DVD Bhràgair

Pròiseact choimearsnachd inntinneach ...

tuilleadh...


Cur is Fàs

Cur is Fàs Ùr

Foghar 2011

more...


dachaigh :: naidheachdan :: taic-airgid :: blog :: iomairtean :: mun Ghàidhlig :: foillseachaidhean :: ceangalan :: cuir fios gu
home :: news :: funding :: blog :: initiatives :: about Gaelic :: publications :: links :: contact

©2012 CnaG
site by reefnet

Inbhir Nis

Comunn na Gàidhlig

5 Caolraid Mhìcheil

Inbhir Nis

IV2 3HQ

Alba

01463 234138

oifis@cnag.org

 

 

Steòrnabhagh

Comunn na Gàidhlig

An Tosgan

54a Rathad Shìphort

Steòrnabhagh

Eilean Leòdhais

HS1 2SD

Alba

01851 701802

oifis@cnag.org

Log a-steach