Òigridh & Campaichean

Foghlam 's Pàrantan

Skip Navigation

Naidheachdan | News

Òraid Chuimhneachaidh
Memorial Lecture

Sgeama Ceumnachaidh
Graduates’ Scheme

Stiùireadh Dhreuchdan
Careers Advice

Co-fharpaisean 2012
2012 Competitions

Dràma le Astar III
Play in a Day

Tasglann Blog

Na Geamaichean Gàidhealach Baile a&rsquo...

Casan circe air camara

Turas Òigridh Uibhist gu Deas

Tachartas Coimhearsnachd Phartaig

Deugairean Uibhist agus na h-ealain

Lorg / Search:


gd en

Sradagan

Comann nam Pàrant

 

Gàidhlig aig Lios Luibheach Rìoghail Dhùn Èideann

26mh Giblean 2006

Bidh mu thimcheall 200 neach-cloinne bho feadh Alba a' tighinn do phrìomh bhaile na dùthaich aig deireadh na mìos seo a fhrithealadh an treas seachdain Gàidhlig airson sgoiltean a tha air a chur air dòigh le Comunn na Gàidhlig ann an co-bhonn le Lios Luibheach Rìoghail Dhùn Èideann. Am bliadhna bidh an tachartas a' gabhail a-steach tursan aig Pàrlamaid na h-Alba, an Taigh-tasgaidh Nàiseanta, Caisteil Dhùn Èideann agus Our Dynamic Earth.

Bidh sgoilearan a àiteachan cho fad às ri Leòdhas, Uibhist agus na Hearradh a' faighinn buannachd às an sgeama ùr-ghnàthaichte seo a tha a' toirt Gàidhlig a-mach às a' chlas le na diofar shuidheachaidhean ùra seo, a-rèir Magaidh Wentworth, Oifigear Phàrant aig Comunn na Gàidhlig, a mhìnich: "Tha cuairtean foghlaim uabhasach cudromach ann a bhith a' leasachadh a' chànain agus am faireachdainn a tha aig a' chlann a thaobh a' Ghàidhlig agus tha seo na chothrom dhaibh a bhith ag ionnsachadh tro chur-seachadan neo-àbhaisteach a tha tlachdmhor agus a tha air falbh bhon sgoil."

Thuirt an Dr Mark Newman, liubheadair tropaigeach aig RBGE "Tha e dà-riribh freagarrach gun tigeadh clann le Gàidhlig chun na Botanics, far am bheil sinn a' dèanamh rannsachadh air bith-iolar a tha sìor fhàs tearc an Alba agus feadh an t-saoghail gu lèir, oir tha an cànan agus an cultar aca annasach agus prìseil dhuinn an seo an Alba."

aig a Chaisteil

Gaelic learning blossoms at Botanic Gardens

26th April 2006

Around 200 Gaelic-speaking children from around Scotland are in the capital this week for the third annual Gaelic Schools Week, organised by Comunn na Gàidhlig (national Gaelic development agency), in association with the Royal Botanic Garden Edinburgh. This year's event also includes input from the Scottish Parliament, the National Museum, Edinburgh Castle and Dynamic Earth.

Pupils from as far afield as Lewis, Uist and Harris are enjoying the pioneering project to take Gaelic out of the classroom and into a wide range of new situations for the youngsters. Magaidh Wentworth, of Comunn na Gàidhlig, explained: "Educational visits are so important for children's development and perception of the language and this event provides an opportunity to learn through enjoying a number of more unusual activities away from home."

Dr Mark Newman, a tropical systematic botanist at RBGE, added: "It is highly appropriate that Gaelic-speaking children, whose language and culture are rare and valuable to us here in Scotland, come to the Botanics where we study increasingly rare biodiversity in Scotland and around the world."

Children on bridge

Bràgair

Pròiseact DVD Bhràgair

Pròiseact choimearsnachd inntinneach ...

tuilleadh...


Cur is Fàs

Cur is Fàs Ùr

Foghar 2011

more...


dachaigh :: naidheachdan :: taic-airgid :: blog :: iomairtean :: mun Ghàidhlig :: foillseachaidhean :: ceangalan :: cuir fios gu
home :: news :: funding :: blog :: initiatives :: about Gaelic :: publications :: links :: contact

©2012 CnaG
site by reefnet

Inbhir Nis

Comunn na Gàidhlig

5 Caolraid Mhìcheil

Inbhir Nis

IV2 3HQ

Alba

01463 234138

oifis@cnag.org

 

 

Steòrnabhagh

Comunn na Gàidhlig

An Tosgan

54a Rathad Shìphort

Steòrnabhagh

Eilean Leòdhais

HS1 2SD

Alba

01851 701802

oifis@cnag.org

Log a-steach